پ

 

پایان گرفت دوری و اینک من

با نام مهر لب به سخن باز میکنم

از دوست داشتن آغاز میکنم

 

 

اینست عاشقان که من امشب

دروازه های رو به سحر باز میکنم

این است عاشقان که من امروز

از دوست داشتن آغاز میکنم

 

/ 0 نظر / 29 بازدید