انگار روبروی منی

کاری کن از تو حساب ببرم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انگار که روبروی منی و می بینمت

کاری کن به خاطر پروا از تو

 عاقبت به خیر شوم

نگذار نافرمانیت بدبختم کند

پیشانی نوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

تا هر چه تو دیر می خواهی، زود نخواهم

هر چه تو زود می پسندی، دیر نخواهم

در جان من، آزادگی، در جان من، بی نیازی

بگذار

در قلبم اطمینان

در کارهایم یکرنگی

در چشمم نور

و در دینم روشن بینی ...

غمم را بگیر از من

چاله های سیاهم را بپوشان

شیطانم را بترسان ( تا برود و باز نگردد )

و مرا از بارها آزاد کن

( رهای رها )!

 

 

 

 

                                                                          دعای عرفه

 

/ 0 نظر / 8 بازدید