به ياد يان

من دریافته ام که دوست داشته شدن هیچ، و اما دوست داشتن همه چیز است و بیش از آن
بر این باورم که آنچه هستی ما را  پر معنی و شادمانه می سازد، چیزی جز احساسات و عاطفه
ما نیست... .پس آنکس نیکبخت است که بتواند عشق بورزد.

                                                                                             

                                                                                                  " هرمان هسه "

/ 0 نظر / 6 بازدید