آ

 

....آیا عقاب پیر
خیانت
تازنده تر
 از هوش تیز ابلق من بود ؟
که پیشتر ز شیهه شکاک اسب
بر سینه تذرو دلم بنشست ؟....

 

 

«منوچهر آتشی»

/ 0 نظر / 63 بازدید