ر

 

روزهای جدید با شرایط جدید که می آید. تجربه ها و احساس های جدید هم با خودش می آورد و بالتبع آن واکنشها و بازخوردهای جدبد. پیشترها فکر میکردم که تنهایی فقط در غمها و غصه ها نمود پیدا میکند اما حالا فکر می کنم "باهم بودن" در هر حالتی اگر خدشه دار شود غم انگیز است. اینکه اتفاقی دو نفره  بیفتد و شادمانت کند و تو احساس کنی تنها آدم شاد  داستانت هستی نه تنها لبخند به لبت نمی آورد که بار سنگینی می شود روی قلبت. هربار که کسی تبریک می گوید و ابراز شادمانی میکند به لبخندی و آرزوی سلامتی بسنده می کنی و بعد می نشینی به فکر..... که چرا هیچ چیز.... دقیقن هیچ چیز هیچ وقتی همانطور نیست که می خواهی حتا بهترین اتفاق زندگی ات با بهترین آدم زندگی ات آنطور پیش نمی رود که باید برود. که حتا در این برهه از زندگی حس می کنی که تنهایی، و چه غم انگیز است این داستان تنهایی تمام نشدنی ......  

/ 0 نظر / 2 بازدید