به من چه!!!

چرا اينگونه زيبايی؟

مگر زشتی چه ايرادی است؟

گل سرخی برای خود.

اگر نوری، مرا کوری.

به من چه تو گل سرخی و يا نيلوفر آبی

من آن خار قشنگی که دستم را نوازش کرد

به گلبرگت نمی بازم

/ 0 نظر / 4 بازدید