د

 

 

دلم می خواد مثل بچه ها پاهام رو محکم بکوبم زمین و گریه کنم و بگم... من مامانم رو می خوام........

 

هرچند توی همون بچگی هم هیچ وقت این کارها رو نکردم... همیشه بغض کردم و سکوت تا مامان برگشته..... فقط فرقش با الان اینه که..... هرچقدر هم بغض داشته باشی و ساکت بمونی...... برگشتنی در کار نیست.....

/ 0 نظر / 21 بازدید