ب

 

به خواب سیصد ساله نیازی نیست.... ! همینکه در خانه تنها باشی، پنجره ها را ببندی، تلویزیون را خاموش کنی و سراغ نت را نگیری، کافیست تا قرنها از زمان و زمانه دور شوی و بمانی! 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید