گ

 

گاهی هستند انسانهایی در این دنیا که بودنشان، خوب بودتشان، مهربانی که موج می زند در وجودشان وزنه سنگینی است برای روزگار. روزگاری که ناامیدت می کند از هرچه خوبی و مردی. آدمهایی که خوبی و پاکی و مهربانی صفات ذاتیشان است و ناگزیرند از آن.

و نبودنشان، نبودنی است دردناک برای ما و بودنی شیرین و گوارا برای جهانی دیگر....

/ 0 نظر / 24 بازدید