چرا ...

 

چرا تا شکفتم

چرا تا تو را داغ بودم، نگفتم

چرا بی هوا سرد شد باد

چرا از دهن

               حرفهای من

                                افتاد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید