خ

 

 

خانه ای میخواهد دلم.... خانه ای مسطح! با دیوارهای بلند.....تا نگاه هیچ نامحرمی راه نداشته باشد به کنج آرام و اندرون ساکتش.... حانه ای با پنج دری ها و ارسی های کوچک که شیشه های رنگی اش، رنگ بزند نقش به نقش خوابهای ظهر تابستان را....

خانه ای با حوض آبی رنگ و ماهی های قرمز، با گلدانهای شمعدانی کوچک، تا هر بعدازظهر، آب بپاشی بر موزاییک های کوچک چهارخانه و خاکستری اش.... بوی خاک نم زده که فضا را پر کرد؛ فراموش کنی هرچه دلتنگی را....  

خانه ای می خواهد دلم.....

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید