ا

 

 

این روزها فکر می کنم "منطق" برایم چیزیست شبیه Air Bag (بخوانید کیسه هوا!)؛ آرام، نگران ، همراه و البته ساکت...با سرعت که می روی، همینکه قرار است با سر به شیشه "احساس" برخورد کنی. فعال میشود.... نگهت میدارد..... حفاظتت میکند از ضربات احتمالی!.....

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید