ز

 

 

.... زمان..... باید بگذره.... اعتقاد داریم و دارم که گاهی باید بذاریم زمان بگذره.... اما نگرانم.... میترسم، از روزی که به این نتیجه برسم که تمام اون زمان رو.... همه ساعت ها و ثانیه ها و لحظه هاش رو از دست داده ام.....

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید