بوی بهشت

دلم تمام من از بوی سیب سهم شما
و عشق نوبرانه اين بی شکيب سهم شما
هميشه بوی شب استغاثه سهم من است
و پنج مرتبه امن يجيب سهم شما
دلم گرفته و تنگ است مثل تنگ غروب
مباد حادثه هايی غريب سهم شما
اگر نگاه پر آشوب کرکسان بر من
ولی نگاه غزالی نجيب سهم شما
هميشه حيرت و افسردگی از آن من است
ولی نگاه درختان سيب سهم شما
و من هميشه و هر شب دعا کنم که شود
دعای صاحب روح صلیب سهم شما

/ 0 نظر / 2 بازدید