غ

 

 

             غزل خوانم مباش،

              اما به شعری ساده یادم کن.......

 

 

                                                               «؟؟»

 

/ 0 نظر / 4 بازدید