سلسله موی دوست حلقه دام بلاست
هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست