در این طوفان که می آید

                      

                         اسیر دست تقدیرم

 

چه کس می خواند این دردم؟!

 

که خواهد کرد تقصیرم؟!

 

چنان این صاعقه در آسمان آواز می خواند

 

که می افتد به خاکستر

                        

                        دل زار و زمینگیرم

 

... و روزی کوچ خواهم کرد

  

       از اینجا

 

" عاشق و تنها "

 

اگر چه بسته با عشقم

 

          اگر چه پا به زنجیرم