درد، حرف نیست

درد، نام دیگر من است

من چگونه خویش را صدا کنم؟