چشمهات رو ببند، فکر کن، حالا هر چی که به ذهنت رسيد بنويس...