دلم گرفته،به قول سهراب دلم عحيب گرفته است. دلم می خواد برم يه جايی که هيچ کس نباشه و از ته دل داد بزنم.

 

و چنان بی تابم

   که دلم می خواهد

بدوم تا ته دشت

بروم تا سر کوه

     دور ها آوایی است

                 که مرا می خواند