خوشی ها و خوشبختی های موقت و نصفه نیمه

بهترن

یا

بدبختی های

کامل و دائمی

؟