سخت ترین کار دنیا

اتو کردن پیراهن مشکی است

برای پدربزرگ

نشسته بر غم

همسر

.....