چهارشنبه... هفتم مرداد... یکهزار و سیصد و نود و چهار