یک وقتهایی

یک جوری

تنهایی

که دلت

فقط

مادر

می خواهد

...

....