نه بی تو سکوت

 نه بی تو سخن

به یاد تو بودم

به یاد تو من

 

ببین غم تو

رسیده به جان

و دویده به تن

 ببین غم تو

رسیده به جانم

 بگو چه کنم

 

 

 

 

از اینجا گوش بدید