دلم.....

........

سکوت.......

....می خواهد..........

س........ک.......و........ت........

............