و من

این روزها

بیشتر از هروقت دیگری

در هفت سال گذشته،

بودنت را

خواهانم ....