هنوز

        ادامه دارد

هنوز هم که هنوز است

                               درد

                                    دامنه دارد

شروع شاخه ادراک

طنین نام نخستین

تکان شاخه خاک

و طعم میوه ممنوع

که تا تنفس سنگ

                       ادامه دارد

 

 

و درد

هنوز ادامه دارد ...