از طنازی های زمان است لابد

این تقارن تلخ

روز پدر هرگز ندیده ام

با

سالروز شش ساله نداشتنت

......