فکر می کنم

گاهی

خدا هم به مرگ میگیره تا به تب راضی بشی....

با این همه، خدایا برای همه ی اتفاقای بدی که می تونست بیفته و نیفتاد

شکر