هیــــــــــــــــــــــــــــــــچ خبری نیست،

نه کسی میاد،

نه کسی میره،

خیــــــــــــــــــــــــلی بدجوریه

 

 

 

 

در انتظار گودو

ساموئل بکت