زیر، رو

زیر، رو

می بافم

تا پاره کند

رشته

ا ف ک ا ر م

را