کاش بتونم

شرایطی رو که نمیتونم تغییر بدم،

بپذیرم.