هنوز هم معتقدم:

"ان مع العسر یسرا"

یا به عبارتی:

"دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور"