خدايا.........!

خدايا بين اين همه صدا، صدای منو می شنوی....؟؟؟