تا با غم عشق تو مرا کار افتاد

                                            

                                               بیچاره دلم در غم بسیار افتاد

 

بسیار فتاده بود اندر غم عشق

                                             

                                              اما نه چنین زار که اینبار افتاد

 

 

                                                                                           

                                                                                             "مولانا"