برای دوستی که با لاخره امروز انلاين ديدمش و متنی که امروز نوشته:

 

 

دیر گاهی است در این تنهایی

رنگ خاموشی در طرح لب است

 

بانگی از دور مرا می خواند

لیک پاهایم در قیر شب است

 

رخنه ای نیست در این تاریکی

در و دیوار به هم پیوسته

سایه ای می لغزد اگر بر روی زمین

نقش وهمی است ز بندی رسته

 

نفس آدمها

سر بسر افسرده است

روزگاری است در این گوشه پژمرده هوا

هر نشاطی مرده است

 

دست جادویی شب

در به روی من و غم می بندد

می کنم هر چه تلاش

او به من می خندد

 

نقش هایی که کشیدم در روز

شب ز راه آمد و با دود اندود

طرح هایی که فکندم در شب

روز پیدا شد و با پنبه زدود

 

دیرگاهی است که چون من همه را

رنگ خاموشی در طرح لب است

جنبشی نیست در این خاموشی

دست ها، پاهاه در قیر شب است

 

 

                                                                  " سهراب سپهری "