غزل خوانم مباش،

              اما به شعری ساده یادم کن.......

 

 

                                                               «؟؟»