من و اتاق عمه:

 

 

بدون شرح!!!

 

 

من و لباسی که عمه خریده!!!!!!!!!

 

 

 

تا غمی نیست خوشیم!!!