ما چرا می فهمیم؟

ما چرا می بینیم؟؟

ما چرا می پرسیم؟؟؟