فردا کنار جاده ای از تشنگی مرد

امیدها را اژدهای خستگی خورد

ابری که کنج آسمان وهم بارید

روی کویر واقعیت دید و پژمرد

 

«يحيوي»