عطف به مطلب قبلی عجالتا نه نگاهم به بالاست

نه به پایین، که به روبرو است ( امتحانها ).

اگه من می دونستم کی امتحان رو اختراع کرده!!!

من نمی دونم چرا همیشه می خوان میزان یادگیری

رو ارزیابی کنن، چرا هیچ وقت میزان آموزش استادها

رو نمی سنجن؟؟؟؟

در هر حال تا اطلاع ثانوی این صفحه آبی تعطیله

برام دعا کنین......